pokylis

pókylis sm. (1) 1. Bsg, Jnš puota: Labai nudžiugęs, karalius pakėlė pokylį ir sukvietė daug garbingų svečių LTR. Linksmybių visokių turi gana: muzikantai be perstojimo žaidžia, paukščiai visokiais balsais čiulba, pokyliai be paliovos BsPIII272(Graž). Tėvai daugiau rūpinosi pokyliais, svečiais, aukštosios visuomenės tuščiu gyvenimu, negu sūnaus auklėjimu ir jo ateitimi V.Myk-Put. Juk tai jo, ne kieno kito, tasai pokylis, ta iškilmė! LzP. ^ Musės su šunimis nekviesti eina į pokylį ir pirmi pradeda valgyti – nebūk ir tu jiems lygus V605(Al). 2. pakilimas, sujudimas: Kap tik kokis pókylis, tai ir jūs paskeliat (bėgate žiūrėti) Lp. 3. dvasinis susijaudinimas, pakilimas: Buvau įpratęs tramdyti savo dvasios pokylius ir išmokau būti jų viešpačiu . Tą didingą ponų dvasios pokylio akimirką sugadino du jauni vyrukai . 4. darbo įkarštis, darbymetis: Pats kūlės pókylis – žmonių namie nerasi Trgn. 5. gausumas, daugumas: Vasarą tai pókylis pieno, o dabar nėr Kkl. 6. pabrangimas, brangymetis: Pakilo arkliai, o mes to pókylio nežinojom Lp. Pats kiaulių pókylis ketvirtadienį buvo Užp. 7. žuvų nerštas ar šiaip sujudimas: Dabar pats žuvų pókylis Ktk. Žuvys par pókylį zuzinas (trinas) į bučius: apipuola jas ydas, žuvys plaukia prieš vandenį, trinas Š. 8. J.Jabl potvynis: Šiąvasar bus vandenio pókylis Ob. Niutonas išaiškino jūros potvynių (pokylių) ir atoslūgių reiškinius .
◊ krùvinas pókylis žudynės: Suruošė kruviną pokylį Kražiuose V.Kudir.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pokylis — pókylis dkt. Jiẽ kẽlia vestùvių pókylį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • balius — bãlius sm. (2) iškilmingas šokių vakaras, pokylis, puota: Susirinko daug svetelių ir padarė didį bãlių Dkš. Turi iš ko, tai i kelia baliùs Gs. Rengė karalius balių BsMtIV293. Man rodos, netrukus anie turės bãlių (krikštynas) Grg. | Dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alus — alùs sm. (4) 1. ppr. sing. alkoholinis gėrimas, daromas ppr. iš miežių salyklo ir apynių: Naminis alùs kai kam gardesnis už pirktinį Kp. Alus pasisekęs – tvirtas ir gardus Žem. Kaupia (bėga putodamas) alùs iš stiklinės Vlk. Alus iš proto eina …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgėlai — apgėlaĩ sm. pl. (3b) K, Ds, Ktk, Lkm; B, MŽ motinos lankymas po mažo ir ta proga duodamos dovanos ar kartais keliamas pokylis: Žmona nuėjo pas seserį apgėlaĩs su pyragais Mlt. Reiks eiti pas marčią apgėlais, sakė sūnaus susilaukusi Ign. Atnešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrąžtai — atgrą̃žtai sm. pl. (2) 1. grįžimas, kartojimas: Su atgrą̃žtais, t. y. atsigręždama, klausinėjo jinai manę J. 2. už savaitės po vestuvių jaunavedžių apsilankymas pas jaunosios tėvus: Atgrą̃žtai yra pokylis po svodbos, kad jaunieji, nedėlią sukakus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmaldai — atmaldaĩ sm. pl. (3b) 1. Aln, Ktk pokylis, į kurį važiuoja tėvai jaunosios maldyti: Tėvų nėra namie, išvažiavo atmalduõs Ds. Atmalduosè buvo labai linksmas žentas Užp. 2. jaunųjų apsilankymas už savaitės po vestuvių pas jaunosios tėvus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvodbis — ×ãtsvodbis sm. (1) J pokylis pas jaunosios tėvus, sukakus savaitei po svodbos, sugrąžtai, atvestuvės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bandinė — bandìnė sf. (2) 1. aptvaras bandai laikyti: Karves laiko bandìnė[je] Šts. 2. toliau nuo ūkio esanti ganykla: Tris dienas i neparejo numie, pragėręs bandìnę Šts. 3. piemenų pokylis per Sekmines, sambaris: Šiais metais bandinę Ridikas kels Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bankietas — ×bankietas (l. bankiet) sm. (1) Gs, bañkietas (1) Jrb, bankiẽtas (2) Rs pokylis, balius, vaišės; plg. banketas: Ne visiem bankietus kelt Dkš. Par susiedą yr bankiẽtas, neprašytam nėra vietos Ds. ^ Koks čia be darbas, kad pas kaimyną bankietas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • besieda — ×besiedà (brus. бeceдa) sf. (2) Smn susirinkimas ppr. su vaišėmis, pokylis: Prašė, kad ateičia į besiẽdą Vv. Koks to midaus gardumas, o mūs besiedos gražumas JD1369. Nėra mano motinėlės toje besiedėlėj LTR(Nm). ║ susirinkusieji žmonės: Visa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.